Marketing asoslari. Darslik. D.H.Xolmamatov, S.K.Boyjigitov. Samarqand-2022

Uncategorized
Mazkur darslikda marketingning an’anaviy va zamonaviy
konsepsiyalari, marketing axborotlari, ularni yig’ish va tahlil qilish,
bozorni segmentlash, marketing tizimida tovar, narx, sotish va siljitish
siyosati, marketing strategiyalari va marketing faoliyatini rejalashtirish
ko‘rib chiqilgan. Marketingning zamonaviy ta’riflari, ijtimoiy-iqtisodiy
mohiyati, marketing muhiti va unga ta’sir qiluvchi omillar aks ettirilgan.
Ushbu darslik mahalliy korxonalarda marketing faoliyatini tashkil etish,
milliy mahsulotlar uchun yangi bozorlarni topish, milliy brendlarni
bozordagi mavqeini mustahkamlash, ichki va tashqi bozorlarni o‘rganish
muammolarini keng izohlab berish bilan ajralib turadi. Darslik Oliy
ta’limning 60412500-Marketing (tarmoqlar va sohalar bo‘yicha)
bakalavriat ta’lim yo‘nalishi talabalariga mo‘ljallangan. Shuningdek,
darslikdan Oliy ta’limning iqtisodiyot, menejment, moliya va moliyaviy
texnologiyalar, bank ishi va audit, buxgalteriya hisobi va audit, logistika
bakalavriat ta’lim yo‘nalishlari talabalari, magistrlar, mustaqil
izlanuvchilar, tayanch doktorantlar, tadbirkorlar va marketing bilan
qiziquvchi keng kitobxonlar foydalanishi mumkin.